Main Page Sitemap

Tine melk konkurranse

Tine bearbeider mer enn 80 prosent av melken.
Wir verwenden Cookies, um Inhalte zu personalisieren, Werbeanzeigen maßzuschneidern und zu messen sowie die Sicherheit unserer Nutzer zu erhöhen.
Dagens modell nedskalerer kapitalgrunnlaget i tine med nesten 20 prosent på grunn av antatt lavere utnyttelsesgrad i tine enn i andre meierier.
Det er vanlig med regulerte monopoler i primærnæringene, eksempelvis i markedet for landing av råfisk eller personlig gave til brudepar innkjøp av reinkjøtt fra reindriftssamene.Dersom det oppnås bærekraftig konkurranse hvor ingen har dominerende markedsmakt, er det vanlig at sektorregulering avvikles.Images, videos and audio are available under their respective licenses.Benchmark-modellen som i dag brukes vil alltid gi usikkerhet.Econ anbefaler at justeringen fjernes, korrigering for investeringer i immateriell kapital.Forbedringstiltak i industrien og store engangseffekter preget 2016.Hovedpunkter 2016 - tine Gruppa Driftsresultat på 1 716* mnok, en økning på 38 millioner kroner fra 2015 Resultatet skyldes forbedringstiltak i industrien, styrket resultat i datterselskaper, samt verdivekst for hvitost Klimagassutslipp redusert med 12 prosent i 2016 tines melkeprodusenter leverte melk av høy kvalitet.Konkurransen på kjøpersiden kan være begrenset av innkjøpsmonopoler ( monopsoni ) eller -samvirker.Omfatter også barrierer mot at eksisterende aktører forlater markedet, for eksempel gjennom lovregulering av at leveransen av en vare eller tjeneste må skje i en viss tid selv om aktøren selv ønsker å avslutte leveransen.
Tine samler inn over 95 prosent av melken fra bøndene.
Økende grad av konkurranse.
Justeringen gir ingen mening i etterkontrollen (det er tines kostnader som skal trekkes fra i pris-minus-modellen).Driftsinntekter per virksomhetsområde NOK millioner Endring Meieri Norge,8 Meieri internasjonal,1 Annen virksomhet,7 Konsernelimineringer,1 Salgsinntekter (valutajustert),2 Valutaeffekter - -57 Salgsinntekter (ikke valutajustert),4 Andre driftsinntekter,4 Totale driftsinntekter,6.Utvikling i driftsmargin Driftsinntekter (mnok) Etter fradrag for positiv engangseffekt fra planendring uførepensjon.ebitda er uten engangseffekt fra planendring uførepensjon.Kriterier og regulering av konkurranse Det stilles i økonomisk teori opp ulike kriterier for graden av konkurranse, og utfra det enkelte markeds oppfyllelse av disse kriteriene betegnes konkurransen i markedet som fullkommen konkurranse, bærekraftig konkurranse, reell konkurranse, begrenset konkurranse, monopolistisk konkurranse, oligopol, duopol eller monopol.No Downloads, no notes for slide.
Reduksjon i antall skader.
Utgjør for tine Gruppa 245 millioner kroner * Netto rentebærende gjeld (nibd).


Sitemap