Main Page Sitemap

Konfirmasjon gave beløp


konfirmasjon gave beløp

Det norske kontor hadde fått sin kongelige anordning, og det ble av samtiden oppfattet som en braasport rabatt fortsettelse av det hanseatiske.
De var dermed blitt egenhandlere.Kunne Nordmann be stiftsdireksjonen sørge for at sakristiet på sedvanlig måte ble overtatt av kirken ved en mottagelsesforretning.Men efterslekten glemmer hurtig, og det har ikke vært Bergens sterke side å verne om sine store menns gravsteder.Brev fra kirkeverge Christopher Sohlrieder til Kongen.Han søkte i 1769 den ubesatte stilling som organist ved Mariakirken, da han fant det «fornøden, at Orgelet ved den Tydske Kirke under Sangen og Guds-Tienestes Forretning blev tracteret, baade til Guds Ære, Meenighedens Fornøyelse, og Orgelets Conservation.».Normann hadde en eneste sønn Claus Krohn Nordmann (1764-70 ).36 Den følgende tid var preget av et godt og hjertelig samarbeide mellem Nordmann og Schønfeldt.Desember 1776 skrev han i et brev til stiftsamtmann de Schouboe, der han kom med uttalelse i en rekke saker, at Nordmann: «faaer vel begægnes med en Slags Taksigelses eller Berømmelses Skrivelse fra Directionen, og er vel siden ingen anden Overleverelse fornøden, end at den.
Over femti av byens mer kjente menn benyttet denne anledning til å kjøpe gode bøker.
Denne hevdet at det ikke var riktig at boksamlingen ble lite benyttet.Bakgrunnen for rescriptet var de «Disputer» som i årene 1735-37 fant sted mellem de tyske og de norske stuer om kirkepengenes betaling.Desember 1776 skrev han i et brev til stiftsamtmann de Schouboe, der han kom med uttalelse i en rekke saker, at Nordmann «faaer vel begægnes med en Slags Taksigelses eller Berømmelses Skrivelse fra Directionen, og er vel siden ingen anden Overleverelse fornøden, end at den.Til Mariakirkens bibliotek testamenterte han 100 rd, ved siden av de 200.Alle økonomiske bidrag er svært velkomne, uansett størrelse. .7., og av denne kapital på 425.1762 sin fremstilling av saken.71 Kort tid efter var Schønfeldt på en liten auksjon som generalinne Weinemann holdt.I 1732 ble Schønfeldt immatrikulert ved universitetet i Rostock, og der studerte han teologi de følgende tre.I dette heter det.
Sitemap